Sau đây là hướng dẫn giúp quản trị viên Microsoft 365 đổi tên người dùng.

Bước 1: Truy cập https://login.microsoftonline.com bằng tài khoản quản trị viên.

Bước 2: Chọn “Quản trị